Le restaurant ouvra dès le 24.05.2024
Restaurant Yu Xiang Yuan 
Giang